تاریخ: 2017/01/11

موسسه خیریه یاوران شب چراغ شیراز به پایمردی گروهی از مرد مان نیک اند یش و نیک کردار بعنوان اولین موسسه حمایت کننده از کودکان و نوجوانان نابینا در روز 23مهرروز جهانی ((عصای سفید))سال 1383 توسط دو تن از روشندلان شیرازی و با حضورمعاونت محترم امور اجتماعی و انتخابات ستانداری  مدیر کل بهزیستی وجمعی از خیرین افتتاح گردید.

 آقای سید حسین علوی زاده بعنوان مدیر عامل و خانم زینب جعفری بعنوان یکی از موسسین موسسه  ، دو روشن دل فریخته ایی هستند که با توجه به مسایل و مشکلات کودکان و نوجواتنان نابینادر صدد برآمده تا با همت خویش و حمایتهاو محبتهای نیکوکاران گرامی محیطی آموزشی و فرهنگی جهت رفاه حال عزیزان نابینا تاسیس شود.

موسسه خیریه یاوران شب چراغ شیراز جهت تحقق اهداف زیر تاسیس گردیده است:

الف)شناسایی و جذب کودکان و نوجوانان نابینا

ب)ارائه مشاوره و وآموزش به خانواده های کودکان نابینا

ج)برگزاری کلاسهای آموزشی مخصوص کودکان و نوجوانان نانبینا

د)انجام اقدامات و ارا ئه خدمات بهداشتی، پزشکی و پیشگیری به کودکان و نوجوانان نابینا و خانواده های ایشان

ه)آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان نابینا

و)ایجاد بسترهای مناسب اجتماعی برای حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان نابینا د سطح جامعه

ز)اطلاع رسانی و ارتقاءآگاهی عمومی در خصوص توانمندی و نیازهای کودکان

اولین گام در تحقق اهداف فوق فراهم آوردن محیطی آموزشی جهت آموزش و پرورش و توانمند سازی کودکان نابینا ((موسسه خیریه یاران شب چراغ شیراز)) بود.

     موسسه با شناسایی بیش از صد کودک نابینا و تحت پوشش قرار دادن تعدادی از این کودکان در حال حاضر مشغول به فعالیت می باشد .

پ

مشکلات موسسه عبارتند از :

1) نداشتن فضای آموزشی مناسب جهت آموزش کودکان نابینا

2) نداشتن در آمد ثابت به منظور رفع مسائل مالی موسسه خد مات آموزشی موسسه عبارتند از:

الف)خدمات آموزشی شامل قرآن –ورزش –تحرک و جهت یابی- شعر و آواز- زبان انگلیسی

ب)خدمات توانبخشی شامل کار درمان و گفتار درمان

ج)ارائه خدمات مشاوره ایی و روانشناسی

برنامه های آموزشی به منظور دستیابی کودکان به استقلال در فعالیتهای روز مره زندگی،بهبود وضعیت جسمانی و حرکتی، بهبود و ضعیت گفتاری، رفع اختلا لات رفتاری کودکان –تقویت مهارتهای اجتماعی آنان  می باشد.

یاوران شب چراغ شیراز:

هم وطن گرامی شما هم می توانید با د ستهای سبزتان گلهای شاد مانی را در قلبهای کوچک کودکان نابینا شکوفا سازید.

با تکمیل فرم عضویت( یاوران) یکی از یاران موسسه یاوران شب چراغ شیراز باشید از این رهگذر می تواید با ما در کار آموزش ، معالجه و مشاوره برای کودکان و نوجوانا نابینا و خانواده های ایشان همراه گردید همراهی شما موجبات  د لگرمی ما و امید واری کودکان تحت پوشش موسسه را فراهم می سازید .

خیرین گرامی می توانند موارد  نقدی را به حساب بانک جام ملت۶۵۱۲۲۱/۸۷ بنام موسسه یاوران شب چراغ شیراز واریز بفرمایند.

با کما ل تشکر

 

اساس نامه موسسه خيريه حمايت از کودکان و نوجوانان نابينا ياوران شب چراغ شیراز

 موضوع: بند 13 ماده 26 قانون  بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380

فصل اول : كليات و اهداف

 

ماده 1)نام مؤسسه : مؤسسه خيريه  حمايت از كودكان و نوجوانان نابينا(ياوران شب چراغ شيراز)است و در اين اساسنامه  به لحاظ رعايت اختصار مؤسسه ناميده ميشود.

ماده2)نوع فعاليت :  كليه فعاليتهاي موسسه   غير سياسي و غير انتفاعي ميباشد.

ماده3)محل : مركز اصلي در شهر شيراز واقع است و در صورت نياز ميتواند در ساير نقاط داخل  و خارج از كشور شعبه ,نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

ماده 4)تابعيت مؤسسه  :  تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارند.

ماده 5) مدت فعاليت : مؤسسه از تاريخ تاسيس و براي مدت نا محدود تشكيل ميگردد.

ماده6)دارايي اوليه مؤسسه اعم از منقول و غير منقول مبلغ 400000 ريال ميباشد كه توسط هیئت موسستماما“ پردا  خت شده و در اختيارمؤسسه قرار گرفته است.

ماده7) هيات مؤسس بعد از تاسیس و معرفی هیأت امنا تحت عنوان موسس مسئولیتی در موسسه نخواهند داشت .

ماده 8) اهداف موسسه  عبارتند از :

1- شناسایی و جذب و ارائه خدمات رفاهی به کلیه کودکان و نوجوانان نابینا .

 2- ارائه كليه خدمات رفاهي اعم از : كمك هزينه,آموزش رايگان يا ارزان تهيه لوازم و وسايل معيشتي و بهداشتي , درمان و پيشگيري و توان بخشي .

3- تلاش در ایجاد زمینه برای فعالیت های فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی و آموزش مهارتهای زندگی اعضاء تحت پوششو کشف و پرورش استعداد های ایشان .

 4- اطلاع رساني و آگاهي بخشي به خانواده هاي صاحب فرزند معلول و عموم جامعه در خصوص نحوه برخورد و همكاري و همزيستي با  كودكان و نوجوانان نابينا.

  5  -ايجاد فرصتهاي مناسب براي ارائه دانش,هنرها,توانمندي هاي عموم اعضا  به جامعه  و بهره گيري ايشان از توانايي هاي خويش.

فصل دوم :ارکان موسسه

 

   ماده 9- اركان موسسه عبارتند از :

الفمجمع عمومي

ب – هيات مدیره

 ج – مدیر عامل

د – بازرسان

    الف- مجمع عمومي

    ماده 10-  مجمع عمومی هيات امنا موسسه مركب از 7 نفر از افراد داراي صلاحيت اخلاقي,توانمند و نيكوكار ميباشد كه بصورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود .

    ماده 11- چنانچه ادامه همکاری هر يك از اعضاي هيات امنا بعلل استعفا يا فوت وي امکان پذیر شود هیأت امنا شخص واجد شرایطو مورد اعتماد دیگری را بعنوان عضو هیأت اما انتخاب میکند.

  ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال  يك بار در اردیبهشت ماه بر گزار مي شود. براي رسميت مجمع حضور نصف به علاوه يك تن از اعضا و برايتصويب هر موضوعي نيز موافقت نصف به علاوه يك نفر از اعضاي حاضر در مجمع لازم است.

در صورتي كه در دعوت اول تعداد حاضرين به حد نساب نرسد, جلسه مجمع عمومي عادي به فاصله 15 روز بعد و با هر تعداد از اعضاي حاضر رسميت خواهد يافت. مجمع عمومي فوق العاده مي تواند در هر زمان بنا بر تقاضاي هيات مديره و يا يك يا دو نفر از اعضاي هيات امنا تشكيل گردد.

    ماده 13- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

    الف- انتخاب و عزل اعضاي هيات مديره اصلي و علي البدل

      ب- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره

      ج- تعيين خط مشي كلي موسسه

       د- بررسي و تصويب یا رد پيشنهادهاي هيات مديره

      ه- تعيين عضو جانشين هيات امناطبق مندرجات ماده 11

      و- تصويب ترازنامه و بودجه موسسه

     ز- تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها

    ماده 14- مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

  الف- بنا به درخواست هيات مديره يا هيات موسس

   ب- با درخواست يك سوم از اعضاي هيات امنا

   تبصره 1- دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حد اقل تا15 قبل از آن به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

   تبصره 2- مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت يافتن همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت.

   تبصره 3- تصميمات مجمع عمومي فوق العاده حد اقل با راي مثبت دو يا سه تن از افراد حاضر معتبر خواهد بود.

    ماده 15- وظايف مجمع عمومي فوق العاده

   الف- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

     ب- بررسي و تصويب انحلال موسسه

    ماده 16- مجامع عمومي توسط هيات رييسه اي مركب از يك رييس, يك منشي و دو ناظر اداره ميشوند.

ب- هيات مديره

    ماده 17- هيات مديره موسسه داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود.

  تبصره 1- جلسات هيات مديره با حد اكثر اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود.

   تبصره 2- شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن الزامي است و غيبت هر عضو بدون عذر موجه تا سه جلسه متوالي به منزله استعفاي او خواهد بود.

تبصره 3 – انتخاب مجدد هیأت مدیره بلا مانع است

 ماده 18- در صورت استعفا, فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل در مدت باقي مانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد كرد.

   ماده 19- هيات مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حد اقل هر يك ماه يكبار تشكيل مي دهد بنا به ضرورت و با دعوت كتبي يا تلفني رييس يا نايب رييس تشكيل جلسه خواهد داد. فاصله بين دعوت به جلسه و تشكيل آن حد اقل سه روز خواهد بود.

   ماده 20- اعضاي هيات مديره حد اكثر تا يك هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از ميان خود يك نفر رييس,يك نفر نايب رييس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختيارات اين افراد را آيين نامه ها مشخص خواهد كرد.

   ماده 21- هيات مديره براي دو سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلا مانع بوده و هيات مديره موظف است حد اكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي به منظور انتخاب هيات مديره جديد دعوت نمايد. هيات مديره حد اقل يك هفته قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به ادارات ذي ربط اطلاع خواهد داد.

  ماده 22- هيات مديره نماينده قانوني موسسه بوده و اختيارات و وظايف آن در چارچوب اساس نامه به شرح زير است:

                  –  حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول موسسه رسيدگي به حسابهاي پرداخت دیون و وصول مطالبات

                 –  اجراي مصوبات مجامع عمومي

                 –  افتتاح حساب در بانكها

                 –  انجام تشريفات قانوني

                 –  تعقيب جريانات حقوقي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم

                 –  تعيين وكيل و عزل آن

                 – قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و در صورت اقتضا تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي و حقيقي با حق توكي

به طور كلي هيات مديره ميتواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقالات اموال غير منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد به نام موسسه ياوران شبچراغ شيراز انجام دهد.

  تبصره 1- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رييس هيات مديره و نايب رييس هيات مديره و مهر موسسه معتبر خواهد بود.

   تبصره 2- جز در باره اين موضوعات كه طبق مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام در باره آن در صلاحيت خاص مجامع عمومي است هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود اهداف موسسه را دارا مي باشد.

   تبصره 3- هيات مديره ميتواند از بين خود يا خارج يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عاملي انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد. مدير عامل با حدود اختياراتي كه از طرف هيات مديره به او تفويض شده نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.

 فصل  سوم : بودجه و موارد متفرقه

ماده 24- بودجه مؤسسه از طريق اعطاي مؤسسين و جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيت,  وقف و ساير فعاليتهايي كه در جهت تامين منابع مالي مؤسسه ضرورت دارد فراهم ميشود.

   تبصره 1- موسسه مي تواند در جهت تامين بودجه و كمك به امر اشتغال نابينايان و خانواده هاي ايشان به ويژه با بهره گيري از توانايي و مهارتهاي آنها اقدام به برگزاري نمايشگاه ها , فروشگاه عرضه محصولات توليدي نابينايان و خانواده هايشان و كارگاه هاي توليدي به شرط رعايت قوانين و ضوابط مربوط به اين گونه فعاليتها نمايد.

ماده 25- درآمد و هزينه هاي مؤسسه دردفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هرسال مالي به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد

تبصره1) كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي مؤسسه در حساب مخصوصي به نام مؤسسه نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد .

تبصره2) سال مالي مؤسسه منطبق با سال شمسي بوده و همواره با پايان اسفند ماه ختم ميشود.

ماده 26) آئين نامه اجرايي اين اساس نامه بعد از تصويب هيات امنا  قابل اجرا خواهد بود .

ماده 27) كليه مدارك, پرونده ها و نوشته جات در دفترمركزي مؤسسه واقع در شهر شيراز نگهداري مي شود.

ماده 28) كليه نمايندگيهاي مؤسسه موظف به ارسال گزارش اجرايي و مالي سالانه به دفتر مركزي بوده و در خطوط كلي تصميم گيري و اجرا و اداره نمايندگي خود از اين اساسنامه تبعيت مينمايد. كليه اسناد و مدارك نمايندگيها از سوي دفتر مركزي قابل بررسي و تحقيق مي باشد .

ماده 29) مؤسسه دارا ي آرم و مهر مخصوص خواهد بود كه متن آن به تصويب هيات امنا خواهد رسيد .

 تبصره1 ) هيات امنا , هيات مديره و مدير عامل در حفظ و حراست از مهر و آرم مؤسسه مسئوليت قانوني دارند .

ماده 30) در صورت انحلال,  هيات تصفيه اي انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود .پس از اداي ديون و وصول مطالبات نسبت به واگذاري اموال و املاك به سازمان بهزيستي كشور با نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد.

ماده 31) انواع مختلف انتشارات و فعاليتهاي فرهنگي مؤسسه با رعايت مقررات و موازين مربوطه , به شرط آنكه در راستاي اهداف مندرج در اين اساسنامه باشد از سوي موسسه قابل انجام است.

ماده 32) اين اساس نامه مشتمل بر 3 فصل , 32 ماده و 15 تبصره در نشست مورخ 16/7/1382 هيات مؤسس به تصويب رسيده است.

مؤسسين عبارتند از :

                             1-  سيد حسين علوي زاده

                            2-  زينب جعفري