دسته : خدمات درمانیتاریخ: 2017/01/22

انجام اقدامات و ارا ئه خدمات بهداشتی، پزشکی و پیشگیری به کودکان و نوجوانان نابینا و خانواده های ایشان