بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد فیروزآباد از موسسه

در روز یک شنبه مورخ96/8/7 بازدیدی از موسسه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشاسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد صورت پذیرفت که هدف از این بازید آشنا شدن این دانشجویان با آموزش های مددجویان نابینا بود که در این بازدید در خصوص آموزش های روزانه ، آموزش خط بریل ، آشپزخانه ویژه نابینایان ، کارگاه های کاردرمان و گفتار درمان ، کلاس های فوق برنامه من جمله آموزش دف و فلوت ، کامپیوتر ، سفال و مشاوره برای مددجویان توضیحاتی داده شد و این دانشجویان از نزدیک با روند آموزش مددجویان آشنا شدند .

بازدید دانشجویان از موسسه 1

بازدید دانشجویان از موسسه 2