تولد لوئی بریل

در 14 دی ماه مصادف با روز تولد لوئی بریل مخترع خط نابینایان جشن تولدی به همین مناسبت در موسسه برگزار گردید که در این جشن از اقشار مختلف جامعه جهت حضور در مرکز دعوت به عمل آمده بود .

ضمن آشناسازی مراجعه کنندگان با موسسه و توضیحاتی که در خصوص آموزش های نابینایان برای آن ها داده می شد از کلیه بازدید گنندگان پذیرایی به عمل آمد و در رأس ساعت 10:30 کیک تولد لوئی بریل برش داده شد و با اجرای دف و فلوت به مراسم شادی و نشاط بخشیده شد .

تولد لوئی بریل – تصویر شماره 1

تولد لوئی بریل -تصویر شماره2

تولد لوئی بریل – تصویر شماره 3